REGULAMIN

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha
Kwidzyn, listopad 2012

Regulamin organizacyjny Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej Zarząd Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych ustala niniejszy Regulamin.

I. Postanowienia ogólne
1. Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych jest stowarzyszeniem oraz podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, statutu i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Podmiot leczniczy jest organizacją pożytku publicznego (stowarzyszenie) wpisanym pod numerem 0000 223992, do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, działa pod firmą: Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
3. Stowarzyszenie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i podmiotem leczniczym, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, prowadzącym Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne.

II. Firma podmiotu leczniczego
1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
2. Podmiot leczniczy tworzy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha, które może używać nazwy skróconej: Hospicjum Kwidzyński
3. Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha prowadzi księgowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości i sporządza sprawozdania finansowe wraz z rocznym bilansem.
4. Do wykonywania zadań przez podmiot leczniczy ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego
1. Celem działania podmiotu realizowanym poprzez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha, jest w szczególności:
a. Świadczenia zdrowotne, stacjonarne i całodobowe, inne niż szpitalne oraz domowe sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.
b. Niesienie wielorakiej, nieodpłatnej pomocy pacjentom chorym głównie na choroby nowotworowe oraz otaczanie opieką ich rodzin, przez co rozumie się poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
c. Poprawa jakości życia i stanu zdrowia pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu fizykoterapii.
d. Roztaczanie opieki - w szczególności psychologicznej- nad dziećmi osieroconymi, głównie wskutek śmierci w Hospicjum któregoś z rodziców.
e. Obejmowanie opieką głównie ludzi starych, samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w ciągu dnia.
f. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest pomocą:
1) medyczną;
2) pielęgnacyjną:
3) fizjoterapeutyczną;
4) psychologiczną;
5) duchową;
6) socjalną.
2. Do zadań Hospicjum Kwidzyńskiego w szczególności należą:
a. Podstawowym zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny świadczeń medycznych w zakresie opieki paliatywnej innych niż szpitalne według warunków zawartych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
b. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Stacjonarnym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.
c. Podstawowym zadaniem Hospicjum Domowego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny świadczeń medycznych w zakresie opieki paliatywnej w domach pacjentów według warunków zawartych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
d. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Domowym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. W skład Hospicjum, wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a. Hospicjum Stacjonarne,
b. Hospicjum Domowe,
c. Dział Farmacji,
Nadzór merytoryczny nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego sprawuje dyrektor oraz z-ca ds. medycznych Hospicjum Kwidzyńskiego.
2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
a. Siedzibą Hospicjum Kwidzyńskiego im. Św. Wojciecha jest Kwidzyn, ul. Malborska 18A
b. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych : Kwidzyn, ul. Malborska 18A oraz w miejscu zamieszkania pacjenta.

V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego
1. Do Hospicjum przyjmowani są chorzy z rozpoznaną , nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworowa oraz chorzy z chorobą przewlekłą z rozpoznaniem zgodnym z wymaganiami NFZ.
2. Warunkiem przyjęcia jest udokumentowane ukończenie leczenia przyczynowego, zgoda chorego bądź opiekuna, skierowanie od lekarza lub ze szpitala.
3. Rozpoczęcie opieki rozpoczyna się po ustaleniu z pacjentem lub rodziną terminu przyjęcia.
4. Przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:30. W pilnych przypadkach przyjęcia realizowane są na bieżąco zgodnie z decyzją lekarza Hospicjum Kwidzyńskiego.
5. Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym:
a. Obchody lekarskie odbywają się przy łóżku pacjenta w obecności pielęgniarki koordynującej lub pielęgniarki dyżurnej.
b. Adnotacje lekarzy, przeprowadzone badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów - wpisywane są w Historię Choroby poszczególnego pacjenta.
c. Zlecenia lekarzy wpisywane są w Kartę Zleceń i wykonywane przez pielęgniarki.
d. Pielęgniarki prowadzą Książkę Raportów, w której wpisują swoje spostrzeżenia, stany zdrowia pacjenta - do wglądu lekarzy i dyrektora zakładu.
e. Pielęgniarki wypełniają wymaganą dokumentację dot. stanu zdrowia chorego oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych.
f. Pacjenci kąpani są jeden raz na dwa tygodnie, lub częściej jeżeli sytuacja tego wymaga.
g. Lekarze zlecają zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, zlecenia na badania laboratoryjne i przewozy pacjentów do szpitali.
h. Pacjenci mają zmienianą pościel dwa razy na miesiąc i każdorazowo w przypadkach tego wymagających.
i. Pacjenci otrzymują posiłki cztery razy dziennie oraz pojeni są kilka razy dziennie /niezależnie od pojenia przy posiłkach/ i na indywidualne życzenie pacjenta.
j. Posiłki są wydawane do łóżka.
k. W celu zapewnienia pacjentowi prawidłowej diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania zakład współpracuje ze szpitalami, zakładami lecznictwa otwartego, lekarzami specjalistami oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
6. Wizyty u chorego i porady w ramach Hospicjum Domowego ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta i rodziny pacjenta oraz obowiązujących wytycznych NFZ.
7. Wizyty pielęgniarskie w ramach Hospicjum Domowego odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godziny 15.35
8. Siedmiodniowa, całodobowa dostępność w Hospicjum Domowym realizowana jest poprzez udostępnienie numerów telefonów mobilnych będących w posiadaniu pielęgniarek dyżurujących lub/i lekarza dyżurnego.
9. Wizyty personelu medycznego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonywane są poza stałymi godzinami pracy personelu.
10. Fizjoterapia w Hospicjum Domowym i Stacjonarnym odbywają się na zlecenie lekarza.
11. Porady psychologa w Hospicjum Domowym i Stacjonarnym udzielane są według potrzeb na wniosek pacjenta, lekarza, pielęgniarki lub rodziny pacjenta.
12. Hospicjum na wniosek lekarza lub pielęgniarki udostępnia sprzęt medyczny i rehabilitacyjny znajdujący się w jego posiadaniu, na podstawie umowy użyczenia (nieodpłatnie), pacjentom objętym opieką Hospicjum.
13. Hospicjum udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i odpłatnie osobom nieubezpieczonym.
14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym odbywa się za odpłatnością na podstawie cennika ustalonego przez Dyrektora Hospicjum / załącznik nr 2 do regulaminu/.
15. Informowanie chorego o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia lub opieki, o wynikach leczenia i rokowaniu odbywa się przez lekarza leczącego.
a. Informacji o stanie zdrowia chorego lekarz udziela również przedstawicielowi ustawowemu.
b. Innym osobom o stanie zdrowia chorego udziela się tylko za pisemną zgodą pacjenta.
c. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.
16. Obowiązki zakładu w razie śmierci chorego objętego opieką Hospicjum Domowego:
a. Zgon i jego przyczynę stwierdza się w karcie zgonu, której treść i sposób wypełniania określają odrębne przepisy.
b. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.
c. W przypadku niemożności dopełnienia przepisu wynikającego z punktu 2, stwierdzenia zgonu może dokonać inny lekarz wezwany do pacjenta tzn:
1) lekarz który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
2) lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem , w którym znajdują się zwłoki,
d. Niemożność ścisłego ustalenia przyczyny zgonu bądź okoliczność, że do ustalenia przyczyny zgonu konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, nie może stanowić podstawy do odmowy wystawienia bądź opóźnienia karty zgonu.
e. Jeżeli do wystawienia karty zgonu jest obowiązana osoba nie będąca lekarzem, oględzin zwłok dokonuje nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od chwili zgonu.
f. Osoba do której należy wystawienie karty zgonu jest obowiązana nie później niż w ciągu 12 godzin od wezwania ustalić tożsamość zwłok, dokonać osobiście ich oględzin, przeprowadzić wywiad wśród osób z otoczenia osoby zmarłej w celu ustalenia okoliczności zgonu, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu zdrowia w okresie poprzedzającym zgon.
g. Jeżeli oględzin zwłok nie dokonuje lekarz, do okoliczności przy oględzinach należy wezwać dwie osoby a następnie z przebiegu oględzin sporządzić protokół, który podpisują również osoby będące przy oględzinach.
h. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub najbliższy organ policji. W tym przypadku należy powstrzymać się od wystawienia karty zgonu.
i. Informacje o zgonie pacjenta /datę i godzinę zgonu /wpisuje się do dokumentacji chorego , oraz do księgi głównej i przesyła do działu statystyki Pomorskiego Ośrodka Onkologicznego.
17. Obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta objętego opieką Hospicjum Stacjonarnego
a. Pielęgniarka dyżurująca niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta właściwego lekarza opiekującego się pacjentem.
b. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypełnienia kartę zgonu, którą pielęgniarka przekazuje z-cy dyr. ds. pielęgniarskich. Lekarz wpisuje do dokumentacji lekarskiej informację o dacie, czasie zgonu i o jego przyczynie/ karta obserwacji i karta zleceń/.
c. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka niezwłocznie powiadamia osobę bliską bądź opiekuna faktycznego o zgonie chorego. Fakt zgonu oraz jego datę, czas i okoliczności zgonu odnotowuje w dokumentacji pielęgniarskiej i w księdze głównej.
d. Rzeczy pacjenta : ubrania, środki czystości i inne przedmioty chorego są spakowane w foliowy worek oznaczony imieniem i nazwiskiem zmarłego i po przybyciu rodziny są jej przekazywane. Wydawane są również wartościowe rzeczy zmarłego przechowywane w depozycie. Przedmioty wartościowe oraz inne rzeczy zmarłego przekazywane są po pokwitowaniu rodziny.
e. Jedna kopię pokwitowania wydaje się rodzinie, oryginał zostaje i jest przechowywane przez pielęgniarkę oddziałową.
f. Po stwierdzeniu zgonu pielęgniarka zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator z tasiemki lub płótna zawierający imię i nazwisko zmarłego , PESEL, datę i godzinę zgonu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości chorego dokonuje się oznaczenia NN z podanie przyczyny okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.
g. Pielęgniarka bądź salowa zobowiązana jest zwłoki osoby zmarłej umyć, ubrać i wydać osobie uprawionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej. Za czynności te nie pobiera się opłat.
h. W przypadku nie odebrania zwłok przez 2 godziny od chwili zgonu, mimo zawiadomienia rodziny, bądź kiedy rodziny nie udało się zawiadomić mimo podejmowanych prób, pielęgniarka oddziałowa informuje o sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie i zawiadamia firmę pogrzebową celem odebrania zwłok.
i. Zwłoki osoby zmarłej są przewożone do pomieszczenia " Pro Morte", skąd w czasie nie dłuższym niż po 2 godzinach od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji osoby zmarłej przekazywane są rodzinie lub wskazanej przez rodzinę firmie pogrzebowej.

VI. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Komórki organizacyjne Hospicjum Kwidzyńskiego, współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką Hospicjum
2. W razie dostrzeżenia przez pracownika Hospicjum Kwidzyńskiego niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.
3. Do zadań komórek organizacyjnych Hospicjum Kwidzyńskiego należą w szczególności:
a. Hospicjum Stacjonarne:
1) całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską,
2) leczenie farmakologiczne,
3) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna),
4) leczenie innych objawów somatycznych,
5) opiekę psychologiczną,
6) rehabilitację,
7) zapobieganie powikłaniom,
8) badania diagnostyczne,
9) transport sanitarny w dniu wypisu lub w dniu skierowania do szpitala lub na konsultację
10) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
11) zaspokajanie potrzeb duchowych,
12) opiekę nad osieroconymi,
13) "opiekę wyręczającą" - przyjmowanie chorych na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni),
14) zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
b. Hospicjum domowe:
1) całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich przez 7 dni w tygodniu (także w niedziele i święta) ,
2) całodobowy dostęp do świadczeń pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu (także w niedziele i święta) - w warunkach domowych,
3) leczenie farmakologiczne,
4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna),
5) leczenie innych objawów somatycznych,
6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną ,
7) rehabilitację,
8) badania diagnostyczne,
9) transport sanitarny,
10) zaspokajanie potrzeb duchowych ,
11) bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego, wynikające z Rozporządzenia Ministra w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej.
c. Dział Farmacji:
1) właściwą gospodarkę lekami i wyrobami medycznymi,
2) tworzenie i utrzymanie właściwych warunków przechowywania niezbędnych dla zachowania pełnej wartości terapeutycznych leków stosowanych w Hospicjum,
3) stosowne do potrzeb i możliwości zabezpieczenie lecznictwa zakładu w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
4) organizowanie przyjmowania, przechowywania i wydawania z działu farmacji leków i wyrobów medycznych, niezbędnych dla przebywających w zakładzie pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych, stosownie do obowiązujących przepisów i istniejących procedur wewnętrznych zakładu
5) monitorowanie przypadków niepożądanego działania leków poprzez przyjmowanie na ten temat informacji, opracowanie i przekazanie jej wraz z dokumentacją właściwym organom a także zabezpieczenie leków powodujących objawy niepożądanych działań.
6) prowadzenie gospodarki środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prowadzenie ich ewidencji i dokumentacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień zawartych na temat w treści art.2a, pkt.9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz.U.z 2008r.Nr 136,poz.853),
7) realizowanie w dziale farmacji procedur związanych z wstrzymaniem lub wycofaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych z obrotu oraz nadzorowanie realizacji tych procedur w jednostkach zadaniowych zakładu.

VII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Hospicjum w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami.
2. Zasady współpracy oparte są na umowach według Kodeksu Cywilnego..

VIII. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
5. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 - 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

IX. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
1. Działalnością Hospicjum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Kierowaniem Hospicjum zajmują się:
a. Dyrektor Hospicjum Kwidzyńskiego - działający na podstawie umowy o pracę, menedżer zarządzający odpowiedzialny za Hospicjum Kwidzyńskie
b. Z-ca dyr. ds. medycznych
c. Z-ca dyr. ds. pielęgniarek
2. Do szczegółowych kompetencji należą:
a. Dyrektor Hospicjum:
1) kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
2) podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,
3) reprezentowanie Hospicjum w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
4) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także dysponowaniem funduszem płac, przyznawaniem nagród i premii,
5) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,
6) przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
7) realizowanie polityki finansowej Hospicjum Kwidzyńskiego ustalonej wspólnie z Zarządem Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych,
8) opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Hospicjum Kwidzyńskiego oraz nadzór nad ich realizacją,
9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Hospicjum Kwidzyńskiego
10) nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
11) zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,
12) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
13) nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.
15) bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników ,
16) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości
b. Z-ca dyr. ds. medycznych:
1) nadzór nad prawidłowym tokiem świadczeń zdrowotnych na oddziale i pracy podległego personelu,
2) ocena efektywności zabiegów w odniesieniu do poszczególnych pacjentów,
3) stosowanie właściwych środków i metod leczenia zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej i zapewnienie pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i obsługi, kontrolowanie pożywienia pacjentów i ustalanie diet,
4) ścisła współpraca i stały kontakt z lekarzami innych specjalności, a głównie z zatrudnionymi w Hospicjum Kwidzyńskim,
5) kontrola prowadzenia prawidłowej dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez lekarzy zatrudnionych w Hospicjum Kwidzyńskim,
6) kontrola szkoleń personelu medycznego prowadzonego przez z-cę dyr. ds. pielegniarskich, a w miarę możliwości prowadzenie szkoleń wraz z innymi lekarzami
7) kontrola w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i leki,
8) zapoznawanie się raportami z dyżurów oraz podejmowanie czynności wynikających z analizy raportów,
9) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległego personelu Hospicjum,
10) działanie na rzecz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podległy personel.
c. Z-ca dyr. ds. pielęgniarek:
1) organizowanie i nadzór nad sprawowaniem opieki pielęgniarskiej w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym
2) organizowanie pracy pielęgniarek oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej
3) organizowanie i nadzór nad przyjęciami pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym
4) kontrola pielęgnacji pacjentów na oddziale,
5) obecność przy obchodach lekarskich pacjentów,
6) wypisywanie wszystkich zleceń lekarskich i egzekwowanie ich wykonania,
7) współpraca z lekarzem dyżurnym
8) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom opieki nad pacjentem,
9) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz ocenianie dotychczasowego stopnia ich zaspokajania,
10) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie kierunków poprawy,
11) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej,
12) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy podległego personelu,
13) organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego codziennymi obowiązkami
14) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu,
15) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt,
a. aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich
b. prawidłowym wykorzystaniem, w tym: wnioskowanie w sprawie wyposażenia, podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów materiałów,
16) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Hospicjum Kwidzyńskiego,
17) planowanie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrz zakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy,
18) nadzoruje dyscyplinę czasu pracy wszystkich pracowników Hospicjum Kwidzyńskiego,
19) reprezentuje Hospicjum Kwidzyńskie w kontaktach z pacjentami, kontrahentami i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji,
20) Z-ca dyr. ds. pielęgniarek wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z praca zawodowa, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego.
3. Wszystkie w/w stanowiska współpracują ze sobą a także z:
a. Księgową oraz informatykiem w zakresie planowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b. Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną.

IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin organizacyjny ustala i zatwierdza Zarząd Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje Zarządu. Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Hospicjum.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
Załącznik nr 1 - WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Lp. Forma udostępnienia dokumentacji Cena
1. wyciąg lub odpisu dokumentacji medycznej - za 1 stronę 6,83 zł
2. kopia dokumentacji medycznej - za 1 stronę 0,60 zł
3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - za całość 6,83 zł

 

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content