KOMUNIKAT NR 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWAIDOMIENIE

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonego  w trybie art. 701– 705 kodeksu cywilnego na dostawę wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń hospicjum przy ul.Malborskiej 18a w Kwidzynie

 

 

KOMUNIKAT NR 2

ANEKS DO PROTOKOŁU

PROTOKÓŁ

ZP.1.03.2018 R.

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej polegającej na błędnym zliczeniu Formularza Cenowego - Część Nr 2 złożonego przez Wykonawcę: PDS CARE S.C Michał Rycerz, Bartłomiej Krzak, ul.Przepiórcza 11, 91-511 Łódź: była cena brutto 47 270,00 zł w inna być cena brutto 50 870,00 zł.

KOMUNIKAT NR 1

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

Z CZYNNOSCI OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ART. 701– 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO NOWO WYBUDOWANYCH POMIESZCZEŃ HOSPICJUM PRZY UL.MALBORSKIEJ 18A W KWIDZYNIE

Przetarg

Przetarg na dostawę wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń Hospicjum

Pytania i odpowiedzi dot.przetargu

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu nie wprowadził ograniczeń podmiotowych dla oferentów .

Odpowiedź: Jeśli identyfikacja pozycji zadań nie jest możliwa w Formularzu cenowym (kol.2) to dopuszcza się do złożenia dodatkowego zestawienia  -opisu oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w częściach- zadaniach.

Odpowiedź: Jeśli jest możliwość materace z wyższym zakresem ciśnienia np. 40-120.

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia określa wymaganie: regulacja manualna co należny rozumieć, że wysokość stołu jest regulowana w granicach 50/98.

 

 

Organizator przetargu:

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie
ul. Malborska 18 A
82-500 Kwidzyn

Nr sprawy: ZP.01.03.2018r

 

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU W

TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO

 

Na  dostawę  wyposażenia do  nowo wybudowanych pomieszczeń Hospicjum  przy

ul. Malborskiej 18A w Kwidzynie

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 

 

Rozdział 1. 

Nazwa i adres Organizatora przetargu

 

 

 

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie
ul. Malborska 18 A
82-500 Kwidzyn

tel.  55 613 19 13  fax 55 613 19 13   strona internetowa www.hospicjumkwidzyn.pl

zwany dalej Zamawiającym

 

Rozdział 2.

Postanowienia Ogólne

 

1.      Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 121 ze zm.) – zwanego dalej kodeksem cywilnym.

2.      W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.

 

 

Rozdział 3.

Przedmiot zamówienia

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa  wyposażenia do  nowo wybudowanych pomieszczeń Hospicjum  przy  ul. Malborskiej 18A w Kwidzynie

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia

3. Przedmiot zamówienia obejmuję realizację:

 

1.      części (zadania) nr 1:

a)      Przenośne koncentratory tlenu – 8 szt.

b)      Pompa infuzyjna – 2 szt.

c)      Aparat do bezinwazyjnej wentylacji- 1 szt.

 

2.       części (zadania) nr 2:

a)      Łóżko szpitalne wraz z materacem – 12 szt.

b)      Materace przeciwodleżynowe – 8 szt.

c)      Rotor rehabilitacyjny dla kończyn dolnych i górnych – 1 szt.

d)      Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

e)      Wózek transportowo-kąpielowy- 1 szt.

 

   3. części (zadania) nr 3:

a)      Krzesła – 20 szt.

b)      Poręcz do nauki chodu – 1 szt.

c)      Szafa do akt – 6 szt.

d)      Szafka przyłóżkowa drewniana – 10 szt.

 

4.części (zadania) nr 4:

a)      Aparat do USG – 1  szt.

 

5.części (zadania) nr 5:

a)      Maszyna czyszcząca do konserwacji podłóg– 1  szt.

 

6.części (zadania) nr 6:

a)      Aparat do EKG – 1  szt.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

1  części (zadania) nr 1:

a)    Przenośne koncentratory tlenu – 8 szt.

b)  Pompa infuzyjna – 2 szt.

c)  Aparat do bezinwazyjnej wentylacji- 1 szt.

 

2        części (zadania) nr 2:

   a) Łóżko szpitalne wraz z materacem – 12 szt.

   b) Materace przeciwodleżynowe – 8 szt.

c)    Rotor rehabilitacyjny dla kończyn dolnych i górnych – 1 szt.

d)   Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

e)    Wózek transportowo-kąpielowy- 1 szt.

 

3        części (zadania) nr 3:

a)      Krzesła – 20 szt.

b)      Poręcz do nauki chodu – 1 szt.

c)      Szafa do akt – 6 szt.

d)      Szafka przyłóżkowa drewniana – 10 szt.

 

4.        części (zadania) nr 4:

a)      Aparat do USG – 1  szt.

 

5.         części (zadania) nr 5:

a)      Maszyna czyszcząca do konserwacji podłóg– 1  szt.

6. części (zadania) nr 6:

a)  Aparat do EKG – 1  szt.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części zamówienia, w przypadku złożenia na którąkolwiek część zamówienia, co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.

6.Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.  

7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. 

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 

1.    Termin realizacji zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2018r.

2.        Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego

 

Rozdział 5. 

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

1.      O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

        spełniają warunki udziału w postępowaniu

Rozdział 6. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty

 

1.      W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.                    Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3.                    Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

4.                    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia  te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.                    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w  oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.

 

Rozdział 7. 

Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę

 

1.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.      Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.      Zamawiający   wskazuje, że   podmioty        występujące    wspólnie         ponoszą           solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.      W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Rozdział 8. 

 Udzielanie wyjaśnień dotyczących Ogłoszenia

 

1.      Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub faksem lub e-mailem.

2.      Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.      Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4.      Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wraz z podaniem pytań wysyłając je bez podawania źródła zapytania.

5.      Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej: www.hospicjumkwidzyn.pl

 

Rozdział 9. 

 Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów

 

1.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 7:00 – 14:00 pod numer:                 fax:    55 613 19 13   mail:  kwidzynhospicjum@gmail.com

2.      W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazywane są drogą faksową lub drogą elektroniczną, wykonawca na żądanie zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Rozdział 10.

Termin związania ofertą

 

1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 

Rozdział 11. 

Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział 12. 

Sposób przygotowania oferty

 

1.      Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:

1)     Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2)     Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.

3)     Dokument wskazany w Rozdziale 6 ust.1 pkt 1 musi być złożony w oryginale. Pozostałe dokumenty określone w Rozdziale 6 mogą być złożone w oryginale lub  w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.

4)     Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5)     Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

6)     Oferta powinna być napisana przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

7)     Oferta musi być ostemplowana i podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

8)     Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

9)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

10) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte/zszyte oraz posiadać kolejno ponumerowane strony parafowane przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania  i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

11) Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do ogłoszenia ściśle i kompletnie. Zakazuje się wprowadzania zmian we wzorach dokumentów objętych ogłoszeniem.

12) Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zamkniętej kopercie zawierającej następujący opis: a) nazwa i adres Wykonawcy,

b)      nazwa i adres Zamawiającego,

         oznaczenie: „Przetarg w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego  na  dostawę       wyposażenia do  nowo wybudowanych pomieszczeń Hospicjum  przy ul. Malborskiej 18A w Kwidzynie

z  dopisek „nie otwierać do dnia  16. 04. 2018 r. do godz. 12:00”.

2.      Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

3.      Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.

4.      Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w ust.1 powyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym  w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.

5.      Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

6.      Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia.

7.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.      Zamawiający podkreśla, że wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być czytelne.

 

Rozdział 13. 

Wprowadzanie zmian do ogłoszenia 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na swojej stronie internetowej www.hospicjumkwidzyn.pl

 

Rozdział 14. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 

1.      Ofertę należy złożyć w sekretariacie pok. Nr 2 Zamawiającego (82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18A) do dnia 16.04. 2018 r. do godziny 12:00.

2.      Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18A ) w dniu 16.04.2018 r. o godz. 13:00.

3.      Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez dokonania wyboru.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.

 

Rozdział 15. 

Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.         Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2.         Wykonawca poda także ceny jednostkowe brutto,  a następnie przemnoży ja przez podaną ilość otrzymując tym cenę brutto za poszczególne pozycje asortymentu. Cena całkowita brutto oferty to suma cen całkowitych poszczególnych pozycji asortymentu.

3.         Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku.

4.         Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5.         Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, a więc m.in. koszty ubezpieczenia, opakowania oraz inne, jak opłaty i podatki, a także ewentualne opusty i rabaty.

6.         Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto.

7.         Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Rozdział 16. 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Rozdział 17. 

Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz  sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 

Kryterium wyboru

 

Znaczenie

Cena oferty

100 %

Sposób obliczana 

1.2. W kryterium cena ocena ofert  dotyczy wszystkich części zamówienia   zostanie przeprowadzona wg formuły:

                                 Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = ------------------------------------------ x 100

                            Cena badanej oferty

OCENA KOŃCOWA OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej.

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

           odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu,

           została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru,

           jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

           jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Rozdział 18. 

Informacje o trybie otwarcia ofert

 

1.      Otwarcie ofert jest jawne.

2.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (o ile występują ze względu na specyfikę zamówienia).

 

Rozdział 19. 

Sposób oceny ofert i informacje o unieważnienie przetargu

 

1.      Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg.

2.      Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z przetargu.

3.      Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu.

4.      W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.      Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Rozdział 20. 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

1.         Przetarg zostanie rozstrzygnięte, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego.

2.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców na piśmie, którzy złożyli ofertę o :

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przetargu.

3.         Informacje, o których mowa w ust.2 Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej  www.hospicjumkwidzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

Rozdział 21. 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 22. Wzór umowy i możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy

 

1.Zamawiający załącza do ogłoszenia wzór umowy (załącznik nr 4 ), która zostanie przedłożona Wykonawcy do podpisu. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony.

 

Rozdział 23. 

Termin i miejsce zawarcia umowy

 

1.      Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana  w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2.      Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że podlega unieważnieniu.

 

Rozdział 25. 

Udostępnienie ogłoszenia

 

1.         Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.hospicjumkwidzyn.pl

2.         Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

 

Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów przygotowania ofert

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content