REGULAMIN

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych

Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych

(podmiotu wykonującego działalności leczniczą) prowadzącego

 

Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha

(przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego)

Kwidzyn, 14 styczeń 2022 r.

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej Zarząd   Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych ustala niniejszy Regulamin.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych jest stowarzyszeniem oraz  podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, statutu i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie.
 2. Podmiot leczniczy jest organizacją pożytku publicznego (stowarzyszenie) wpisanym pod numerem  0000 223992, do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS   działa pod firmą: Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych

C.     Stowarzyszenie jest    podmiotem wykonującym działalność leczniczą i podmiotem leczniczym, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 5 usatwy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, prowadzącym Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne.

 1. Firma podmiotu leczniczego

 

 1. Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
 2. Podmiot leczniczy tworzy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:  Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha, które może używać  nazwy skróconej: Hospicjum

C.   Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha sporządza odrębny od Stowarzyszenia  bilans.

 1. Do wykonywania zadań przez podmiot leczniczy ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 

 1. Cele i zadania  podmiotu leczniczego

 

 1. Celem działania podmiotu realizuje poprzez  przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:  Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha, do których należy w szczególności:

-        Niesienie wielorakiej, nieodpłatnej pomocy pacjentom chorym głównie na choroby nowotworowe oraz otaczanie opieką ich rodzin, przez co rozumie się poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

-        Innym celem działania Hospicjum jest poprawa jakości życia i stanu zdrowia pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu fizykoterapii.

-        Celem działania Hospicjum jest również roztaczanie opieki – w szczególności psychologicznej– nad dziećmi osieroconymi, głównie wskutek śmierci w Hospicjum któregoś z rodziców.

-        Cel działania Hospicjum, to też obejmowanie opieką głównie ludzi starych, samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w ciągu dnia.

-        Pomoc, o której mowa w ust. A, jest pomocą:

1) medyczną;

2) pielęgnacyjną:

3) fizjoterapeutyczną;

4) psychologiczną;

5) duchową;

6) socjalną

B.      Do zadań Hospicjum w szczególności należą:

-        Podstawowym zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej.

-        Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Stacjonarnym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

-        Hospicjum Stacjonarne funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.

-        Podstawowym zadaniem Hospicjum Domowego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej w domach pacjentów według warunków zawartych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

-        Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Domowym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

-        Hospicjum Domowe funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

 1. W skład Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych wchodzi jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha zwane dalej: Hospicjum
 2. W skład Hospicjum, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

-        Hospicjum Stacjonarne,

-        Hospicjum Domowe,

-        Dział Farmacji,

Nadzór merytoryczny nad działaniem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego sprawuje Dyrektor Hospicjum/ Kierownik Biura Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

 

 1. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

-        Siedzibą Hospicjum Kwidzyńskiego im. Św. Wojciecha jest Kwidzyn, ul. Malborska 18A

-        Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ü  Kwidzyn, ul. Malborska 18A

ü  Miejsce wezwania

 

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 

a)      Do Hospicjum przyjmowani są chorzy z rozpoznaną , nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworowa oraz chorzy z chorobą przewlekłą z rozpoznaniem zgodnym  z wymaganiami NFZ.

b)      Warunkiem przyjęcia jest udokumentowane ukończenie leczenia przyczynowego, zgoda chorego bądź opiekuna , skierowanie od lekarza lub ze szpitala.

c)      Rozpoczęcie opieki rozpoczyna się po ustaleniu z pacjentem lub rodziną terminu przyjęcia.

d)      Przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-      14:30. W pilnych przypadkach przyjęcia realizowane są na bieżąco.

e)      Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym:

f)       Obchody lekarskie odbywają się przy łóżku pacjenta w obecności pielęgniarki dyżurnej.

 • Adnotacje lekarzy, przeprowadzone badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów – wpisywane są w Historię Choroby poszczególnego pacjenta.
 • Zlecenia lekarzy wpisywane są w Kartę Zleceń i wykonywane przez pielęgniarki.
 • Pielęgniarki prowadzą Książkę Raportów, w której wpisują swoje spostrzeżenia, stany zdrowia pacjenta – do wglądu lekarzy i dyrektora zakładu.
 • Pielęgniarki wypełniają wymaganą dokumentację dot. stanu zdrowia chorego oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych.
 • Codziennie zostaje przekazywana dyrektorowi zakładu informacja:

“Odpowiedzialność za powierzane zadania“, w której wpisuje się informację, która pielęgniarka jest odpowiedzialna za oddział oraz osoby przewidziane do kąpieli niezależnie od codziennej toalety pacjenta. Pacjenci kąpani są jeden raz na tydzień, lub częściej  jeżeli sytuacja tego wymaga.

 • Lekarze zlecają zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, zlecenia na badania laboratoryjne i przewozy pacjentów do szpitali.
 • Pacjenci mają zmienianą pościel dwa razy na miesiąc i każdorazowo w przypadkach tego wymagających.
 • Pacjenci otrzymują posiłki cztery razy dziennie oraz pojeni są kilka razy dziennie /niezależnie od pojenia przy posiłkach/ i na indywidualne życzenie pacjenta.
 • Posiłki są wydawane do łóżka
 • W celu zapewnienia pacjentowi prawidłowej diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania zakład współpracuje ze szpitalami, zakładami lecznictwa otwartego, lekarzami specjalistami oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

g)      Wizyty u chorego i porady w ramach Hospicjum Domowego ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta i rodziny pacjenta oraz obowiązujących wytycznych NFZ.

h)      Wizyty pielęgniarskie w ramach Hospicjum Domowego odbywają się co do zasady codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godziny 15.35

i)       Siedmiodniowa, całodobowa dostępność w Hospicjum Domowym realizowana jest poprzez udostępnienie numerów telefonów komórkowych będących w posiadaniu pielęgniarek dyżurujących lub/i  lekarza dyżurnego.

j)        Wizyty personelu medycznego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonywane są poza stałymi godzinami pracy personelu.

k)      Fizjoterapia w Hospicjum Domowym i Stacjonarnym odbywają się na zlecenie lekarza.

l)       Porady psychologa w Hospicjum Domowym i Stacjonarnym  udzielane są według potrzeb na wniosek pacjenta, lekarza, pielęgniarki lub rodziny pacjenta.

m)   Hospicjum na wniosek lekarza lub pielęgniarki udostępnia sprzęt medyczny i rehabilitacyjny znajdujący się w jego posiadaniu:

            -na podstawie umowy użyczenia (nieodpłatnie) osobom ubezpieczonym,

n)      Hospicjum udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i odpłatnie osobom nieubezpieczonym.

o)      Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym odbywa się za odpłatnością na podstawie cennika ustalonego przez Dyrektora Hospicjum /Kierownik Biura Towarzystwa Przyjaciół Chorych

p)      Informowanie chorego o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia lub opieki, o wynikach leczenia i rokowaniu odbywa się przez lekarza leczącego.

 • Informacji o stanie zdrowia chorego lekarz udziela również przedstawicielowi ustawowemu.
 • Innym osobom o stanie zdrowia chorego udziela się tylko za pisemną zgodą pacjenta.
 • W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.
 •  

q)      Obowiązki zakładu w razie śmierci chorego objętego opieką Hospicjum Domowego:

 

a.  Zgon i jego przyczynę stwierdza się w karcie zgonu, której treść i sposób wypełniania określają odrębne przepisy.

b.      Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

c.      W przypadku niemożności dopełnienia przepisu wynikającego z punktu 2, stwierdzenia zgonu może dokonać inny lekarz wezwany do pacjenta tzn:

1) lekarz który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,

2) lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem , w którym znajdują się zwłoki,

d.      Niemożność ścisłego ustalenia przyczyny zgonu bądź okoliczność, że do ustalenia przyczyny zgonu konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, nie może stanowić podstawy do odmowy wystawienia bądź opóźnienia karty zgonu.

e.      Jeżeli do wystawienia karty zgonu jest obowiązana osoba nie będąca lekarzem, oględzin zwłok dokonuje nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od chwili zgonu.

f.      Osoba do której należy wystawienie karty zgonu jest obowiązana nie później niż w ciągu 12 godzin od wezwania ustalić tożsamość zwłok, dokonać osobiście ich oględzin, przeprowadzić wywiad wśród osób z otoczenia osoby zmarłej w celu ustalenia okoliczności zgonu, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu zdrowia w okresie poprzedzającym zgon.

g.      Jeżeli oględzin zwłok nie dokonuje lekarz, do okoliczności przy oględzinach należy wezwać dwie osoby a następnie z przebiegu oględzin sporządzić protokół, który podpisują również osoby będące przy oględzinach.

h.      Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub najbliższy organ policji.

i.      W tym przypadku należy powstrzymać się od wystawienia karty zgonu.

j. Informacje o zgonie pacjenta /datę i godzinę zgonu /wpisuje się do dokumentacji chorego , oraz do księgi głównej i przesyła do działu statystyki Pomorskiego Ośrodka Onkologicznego.

 

r)              Postępowanie w razie śmierci chorych w Hospicjum Stacjonarnym

a.       Pielęgniarka dyżurująca niezwłocznie zawiadamia o śmierci chorego lekarza        opiekującego się chorym.

b.      Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypełnienia kartę zgonu, którą przekazuje pielęgniarce dyżurującej.  Lekarz wpisuje do dokumentacji lekarskiej informację o dacie, czasie zgonu i o jego przyczynie/ karta obserwacji i karta zleceń/.

c.       Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka niezwłocznie powiadamia osobę bliską bądź opiekuna faktycznego o zgonie chorego. Fakt zgonu oraz jego datę, czas i okoliczności zgonu odnotowuje w dokumentacji pielęgniarskiej i w księdze głównej.

d.      Rzeczy chorego : ubrania, środki czystości i inne przedmioty chorego są spakowane w foliowy worek oznaczony imieniem i nazwiskiem zmarłego i po przybyciu rodziny są jej przekazywane. Wydawane są również wartościowe rzeczy zmarłego przechowywane w depozycie. Przedmioty wartościowe oraz inne rzeczy zmarłego przekazywane są po pokwitowaniu rodziny.

e.       Jedna kopię pokwitowania wydaje się rodzinie, oryginał zostaje i jest przechowywane przez dokumentacji medycznej

f.        Po stwierdzeniu zgonu pielęgniarka zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator z tasiemki lub płótna zawierający imię i nazwisko zmarłego , PESEL, datę i godzinę zgonu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości chorego dokonuje się oznaczenia NN z podanie przyczyny okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.

g.      Właściwy  pracownik zobowiązany jest należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania. Za czynności te nie pobiera się opłat.

h.      W przypadku nie odebrania zwłok przez 4 godziny od chwili zgonu, mimo zawiadomienia rodziny, bądź kiedy rodziny nie udało się zawiadomić, pielęgniarka  informuje o sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie i zawiadamia firme pogrzebową celem odebrania zwłok.

i.        Zwłoki osoby zmarłej są przewożone do pomieszczenia „ PRO Morte”, skąd w czasie nie dłuższym niż po 4 godzinach od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji osoby zmarłej przekazywane są rodzinie lub wskazanej przez rodzinę firmie pogrzebowej.

j.        Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, o ile warunki na to pozwalają,  jest dopuszczalne w razie:

-        gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje do ich pochowania;

-        w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok;

-        z innych ważnych przyczyn, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, osoby  lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia

 

6.    Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

 1. Komórki organizacyjne Hospicjum, współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką Hospicjum
 2. W razie dostrzeżenia przez pracownika Hospicjum niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.
 3. Do zadań komórek organizacyjnych Hospicjum należą w szczególności:

 

Hospicjum Stacjonarne zapewnia:

 

1)      całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską,

2)      leczenie farmakologiczne,

3)      leczenie bólu zgodnie z wytycznymi who (drabina analgetyczna),

4)      leczenie innych objawów somatycznych,

5)      opiekę psychologiczną,

6)      rehabilitację,

7)      zapobieganie powikłaniom,

8)      badania diagnostyczne,

9)      transport sanitarny w dniu wypisu lub w dniu skierowania do szpitala lub na konsultację

10)  pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,

11)  zaspokajanie potrzeb duchowych,

12)  opiekę nad osieroconymi,

13)  „opiekę wyręczającą” - przyjmowanie chorych na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni),

14)  zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

 

 Hospicjum domowe zapewnia:

 

1)      całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich przez 7 dni w tygodniu (także w niedziele i święta) ,

2)      całodobowy dostęp do świadczeń pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu (także w niedziele i święta) - w warunkach domowych,

3)      leczenie farmakologiczne,

4)      leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna),

5)      leczenie innych objawów somatycznych,

6)      opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną ,

7)      rehabilitację,

8)      badania diagnostyczne,

9)      transport sanitarny,

10)  zaspokajanie potrzeb duchowych ,

11)  bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego, wynikające z Rozporządzenia Ministra w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej.  

 

Dział Farmacji zapewnia:

1)      właściwą  gospodarkę lekami i wyrobami medycznymi,

2)      tworzenie i utrzymanie właściwych warunków przechowywania niezbędnych dla zachowania pełnej wartości terapeutycznych leków stosowanych w Hospicjum,

3)      stosowne do potrzeb i możliwości zabezpieczenie lecznictwa zakładu w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

4)      organizowanie przyjmowania, przechowywania i wydawania z działu farmacji leków i wyrobów medycznych, niezbędnych dla przebywających w zakładzie pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych, stosownie do obowiązujących przepisów i istniejących procedur wewnętrznych zakładu

5)      monitorowanie przypadków niepożądanego działania leków poprzez przyjmowanie na ten temat informacji, opracowanie i przekazanie jej wraz z dokumentacją właściwym organom a także zabezpieczenie leków powodujących objawy niepożądanych działań.

6)      prowadzenie gospodarki środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prowadzenie ich ewidencji i dokumentacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień zawartych na temat w treści art.2a, pkt.9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz.U.z 2008r.Nr 136,poz.853),

7)      realizowanie w dziale farmacji procedur związanych z wstrzymaniem lub wycofaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych z obrotu oraz nadzorowanie realizacji tych procedur w jednostkach zadaniowych zakładu.

 

                                    

7.    Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Hospicjum  w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa
 2. Zasady współpracy oparte są na umowach cywilno – prawnych.

 

8.        Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
 4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
 5. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 – 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 

9.    Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
 • indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 1. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 2. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek.
 3. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.
 4. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją pacjenta ubezpieczonego

 

 

10.    Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

 

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

za świadczenia medyczne:

 • w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu
 • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Hospicjum  w trybie przyjęcia prywatnego,
 • za czynności administracyjne:

ü  za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

ü  za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

ü  za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określa na jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

 

 

11.          Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. Kierowaniem Hospicjum zajmują się:

 

a)      Dyrektor Hospicjum/Kierownik Biura Towarzystwa Przyjaciół Chorych – działający na podstawie umowy o pracę, menedżer zarządzający odpowiedzialny za administrację Hospicjum.

b)      Dyrektor ds. medycznych

 

 1. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

 

Dyrektor Hospicjum/Kierownik Biura Towarzystwa Przyjaciół Chorych

-        kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

-        podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

-        reprezentowanie Hospicjum w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

-        podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii,

-        kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,

-        przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

-        realizowanie polityki finansowej Hospicjum ustalonej wspólnie przez Zarząd,

-        opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Hospicjum oraz nadzór nad ich realizacją,

-        wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Hospicjum

-        zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,

-        działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

-        nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

-        bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników ,

-        Organizowanie pracy pielęgniarek oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej

-        Dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz

ustalanie kierunków poprawy

-        Planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie

ewidencji czasu pracy podległego personelu,

-        Zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu,

-        Zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt,

aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich

prawidłowym wykorzystaniem, w tym:

a. wnioskowanie w sprawie wyposażenia,

b. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów  materiałów,

-        Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Hospicjum,

-        Planowanie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrz zakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy,

-        Nadzoruje dyscyplinę czasu pracy wszystkich pracowników Hospicjum,

-        Reprezentuje Hospicjum w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji

 

Dyrektor ds. medycznych

-        czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy na oddziale i nadzorowanie pod względem fachowym pracy podległego personelu,

-        ocena efektywności zabiegów w odniesieniu do poszczególnych pacjentów,

-        stosowanie właściwych środków i metod leczenia zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej i zapewnienie pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i obsługi, kontrolowanie pożywienia pacjentów i ustalanie diet,

-        dokonywanie obchodu pacjentów,

-        ścisła współpraca i stały kontakt z lekarzami innych specjalności, a głównie z zatrudnionymi w zakładzie,

-        kontrola prowadzenia prawidłowej dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez zatrudnionych lekarzy zakładu,

-        kontrola szkoleń personelu medycznego prowadzonego przez z-cę dyr. ds. pielegniarskich, a w miarę możliwości prowadzenie szkoleń wraz z innymi lekarzami

-        kontrola w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i leki,

-        zapoznawanie się raportami z dyżurów oraz podejmowanie czynności wynikających z analizy raportów,

-        działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległego personelu Hospicjum,

-        działanie na rzecz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podległy personel.

-        nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

-        dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych

-        Organizowanie i nadzór nad opieka pielęgniarską w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym

-        organizowanie i nadzór nad przyjęciami pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym

-        Kontrola pielęgnacji pacjentów na oddziale,

-        Obecność przy obchodach lekarskich pacjentów,

-        Wypisywanie wszystkich zleceń lekarskich i egzekwowanie ich wykonania,

-        Współpraca z lekarzem dyżurnym

-        Wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących

poziom opieki nad pacjentem,

-        Udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy

-        w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej,

-        Organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego codziennymi obowiązkami

-        Zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu,

-        Planowanie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrz zakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy

 

C 

1.  Przedsiębiorstwo prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

2.  Przedsiębiorstwo udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

-        pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia);

-        podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

-        organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

-        podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

-        ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

-        uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

-        organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

-        podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

-        zakładom ubezpieczeń, tylko za zgodą pacjenta;

-        lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

-        szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3.      Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego  lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin organizacyjny ustala Zarząd Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych

W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje zarządu.

Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji, oraz jego publikację na stronie internetowej Hospicjum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Hospicjum

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2022r

Załącznik nr 1 - WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Lp.

Forma udostępnienia dokumentacji

Cena

1.

wyciąg lub odpisu dokumentacji medycznej – za 1 stronę

6,83 zł

2.

kopia dokumentacji medycznej – za 1 stronę

0,60 zł

3.

sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – za całość

6,83 zł

 

Załącznik nr 2 – WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCZNYCH

lp.

produkt

 cena

1

 

 

2

 

 

 

 

 

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content