STATUT

STATUT

STATUT *

Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych

uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 8 września 2004 r. w Kwidzynie

 

Rozdział I

Nazwa, cele, teren działania, siedziba i charakter Stowarzyszenia

§1

Stowarzyszenie pod nazwą „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, mające na celu:

 1. Udzielanie osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej i  duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych,
 2. Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
 3. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kwidzyn.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest         podmiotem wykonującym działalność leczniczą i podmiotem leczniczym, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, prowadzącym Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne.
 3. Hospicjum Kwidzyńskie im. Św. Wojciecha sporządza odrębny od Stowarzyszenia  bilans.

 

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§5

Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§7

 Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

1) opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami, (PKD 86.90 F)
2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej(PKD 94.99.Z);
3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie     się nimi w działalności statutowej(94.99. Z);
4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej (85.99.B);
5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej (72.19.Z);
6) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną (85.59.B);
7) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych
i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą (74.90.Z);
8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych
i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej (58.19.Z);
9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły (94.99.Z);
10) nabór i szkolenie wolontariuszy (94.99.Z);
11) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań (94.99.Z);
12) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia. Udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie (94.99.Z),

§8

Działalność statutowa Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§9

       Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi ją wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność, o której mowa w § 1.

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiony praw publicznych,
  • przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków – założycieli Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

§11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na mocy uchwały zarządu Stowarzyszenia.

 

§12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. Mogą korzystać ze wszystkich form działalności,
 4. Mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie,
 5. Na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia,
 6. Mogą uczestniczyć w zebraniach zarządu bez prawa podejmowania decyzji.

 

§13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. Dbać o jego dobre imię,
 4. Przestrzegać statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
 5. Regularnie opłacać składki.

 

§14

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. Wykluczenie przez zarząd:
  • z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  • na pisemny umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego wynikający z działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia,
 4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§16

Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym.

 

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata.
 2. Powiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest do wszystkich członków listem poleconym na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad lub
  w każdy inny skuteczny sposób z potwierdzeniem otrzymania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może zostać również zwołane na wniosek 15 członków Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad przygotowany jest i wysyłany przez Członków zgłaszających wniosek.

 

§21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia powinien zawierać uzasadnienie i cel jego zwołania oraz porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 6 tygodni od daty złożenia wniosku.

 

§22

Uchwały walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na sali.

 

§23

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający
i zaproszeni goście.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i porządku obrad,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 8. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych prze członków Stowarzyszenia,
 11. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego,
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia,
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika: członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 4. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione spośród założycieli Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  4. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  5. sporządzanie rocznego bilansu z działalności Stowarzyszenia,
  6. inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
  7. podejmowanie w porozumieniu z Komisją Rewizyjną decyzji w sprawie utworzenia Hospicjum,innychprzedsiębiorstw podmiotu leczniczego jego likwidacji, przekształcenia, zmian statutu oraz w innych sprawach zastrzeżonych według odrębnych przepisów do właściwości organu założycielskiego,
  8. wykonywanie obowiązków pracodawcy (nawiązywanie i rozwiązywanie zatrudnienia, ustalanie wynagrodzenia itp.)wobec DyrektoraHospicjum Kwidzyńskiego,
  9. ocena sprawozdań z działalności w tym sprawozdań finansowych Hospicjum Kwidzyńskiegosporządzonych przez Dyrektora iprzedstawianie opinii z ocenyKomisji Rewizyjnej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Hospicjum Kwidzyńskiego,
  10. zatwierdzanie i nadzór nad realizacjąrocznych i wieloletnich planów finansowych Hospicjum
 6. Do Zarządu należą wszystkie pozostałe kompetencje niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 7. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

 

§26

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Zarząd.
 2. Prezesa odwołuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. organizowanie pracy Stowarzyszenia.

 

§27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy
  i sekretarza, nie będących członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  2. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych przez Zarząd oraz planu finansowego na rok następny,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
  4. branie udziału przez jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 1. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw i skarg dotyczących naruszenia zasad statutowych, programowych i etycznych Stowarzyszenia wniesionych na piśmie przez jego członków.
 4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie
 8. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków.

 

§29

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §17 pkt. 2,3 i 4
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego spośród osób kandydujących do władz na Walnym Zgromadzeniu.
W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział IV

Fundusze i majątek

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków
  i zapisów, dochodów z własnej działalności, przychodów ze współpracy z innymi organizacjami, przychodów z majątku własnego oraz ze składek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§31

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
  w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie:
  • powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków
  • określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.

 

§32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.

 

§33

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

* Tekst jednolity sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr  1 Zwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 22.06.2006r,  uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków z dnia 18.09.2009., uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego  Zebrania Członków z dnia 11.03.2011 r. ,  uchwałą Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków z dnia 15.11.2012r

 

Kwidzyn, dnia 26 listopad a 2012r.

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content