REGULAMIN WOLONTARIATU

Regulamin organizacyjny

 Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych 

Hospicjum Kwidzyńskie im. św. Wojciecha


Kwidzyn, paździenik 2019

Uchwała Zarządu nr 13/10/10/2019


Wolontariat we wszystkich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca: serca, które potrafi otwierać się na potrzeby braci i sióstr dostrzegając ich wzniosłą ludzką godność, odblask wielkości samego Boga, na którego obraz stworzona jest każda ludzka istota”.

 

§ 1


Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki odbywania wolontariatu na rzecz podopiecznych w Hospicjum im. Św. Wojciecha i akcji w środowisku lokalnym Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

§ 2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2019r poz. 688 z późn. zm. )
2. Wolontariuszu – osoba, która podpisała umowę wolontariatu z Towarzystwem oraz posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
3. Koordynatorze – rozumie się przez to koordynatora wolontariatu z ramienia Towarzystwa, któryzajmuje się rekrutacją i zapewnieniem szkolenia wolontariuszy, opiekuje się Wolontariuszami, nadzoruje ich pracę i udziela wsparcia.
4. Umowie – rozumie się przez to Umowę Wolontariatu zawartą pomiędzy Wolontariuszem a Kwidzyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych
5. Wolontariacie opiekuńczym – rozumie się przez to niesienie, przez osoby odpowiednio przeszkolone, bezpośredniej pomocy i wsparcia choremu i jego rodzinie, towarzyszenie pacjentowi, organizowanie czasu wolnego. Pomoc wynika z aktualnych potrzeb chorego i jego rodziny.
6. Wolontariacie akcyjnym – rozumie się przez to pośrednią/akcyjną pomoc chorym/potrzebującym/podopiecznym, a także ich rodzinom, poprzez organizowanie akcji (kwesty, koncerty) na rzecz Hospicjum im. Św. Wojciecha oraz potrzebujących w środowisku lokalnym.


§ 3


1. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą w ramach szkolnych kół wolontariatu podejmować współprace na uzgodnionych z Koordynatorem warunkach i w uzgodnionym zakresie.
3. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat mogą podejmować wolontariat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w uzgodnieniu z Koordynatorem.


§ 4


Wolontariusz pracuje bezinteresownie, za udzielane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia ani świadczeń rzeczowych, jak również nie pobiera opłaty od chorego/podopiecznego i jego rodziny ani też od osób, z którymi styka się w swojej pracy.
  

§ 5


Przyjęcie nowego wolontariusza:
1. Osoba zainteresowana wolontariatem zgłasza swoją ofertę telefonicznie, mailowo lub osobiście u Koordynatora Wolontariatu i wypełnia Ankietę rekrutacyjną.
2. Koordynator uzgadnia z osobą zainteresowaną wolontariatem termin rozmowy kwalifikacyjne i cyklu szkoleń, które odbywają się w Hospicjum im. Św. Wojciecha, które mają na celu ocenę motywacji kandydata i jego predyspozycji do preferowanego rodzaju świadczenia w Hospicjum im. Św. Wojciecha.
3. Po rozmowie z Koordynatorem kandydat na wolontariusza odbywa również rozmowę ze wskazanym psychologiem hospicyjnym.
4. Kandydat odbywa w okresie miesiąca lub trzech miesięcy staż kandydacki pod opieką doświadczonego wolontariusza wyznaczonego przez Koordynatora. Na ten okres zostaje zawarta umowa/porozumienie o odbywaniu stażu wolontariackiego. Okres stażu może ulec zmianie.
5. Po uzyskaniu pozytywnych opinii: psychologa, opiekuna, personelu medycznego i podtrzymaniu decyzji o podjęciu współpracy decyzją Koordynatora zostaje zawarta umowa o wolontariacie. Wolontariusz ustala z Koordynatorem czas pracy i zakres obowiązków. Przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP.
6. Wolontariusz, z którym podpisano umowę jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zgodnie z harmonogramem lub w ustalonym zakresie w uzgodnieniu z Koordynatorem.
7. Wszelkie zmiany umowy, powinny być sporządzone w formie pisemnej.


§ 6


Obowiązki Wolontariusza:
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek trudności i problemów w pracy Wolontariusza powinien się skontaktować z Koordynatorem. Na spotkanie umawia się telefonicznie lub mailowo. Ze spotkania sporządzana jest notatka dla każdej ze stron.
2. Wolontariusz powinien informować personel medyczny o niepokojących zachowaniach i prośbach pacjentów.
3. Podejmować czynności pielęgnacyjne wobec Pacjentów w porozumieniu z dyżurnym personelem medycznym.
4. Uczestniczenie w szkoleniach tematycznych i spotkaniach grup hospicyjnych.
5. Przestrzegać deklarowanych w grafikach dni i godzin swej obecności w hospicjum.
6. Wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu godności osób chorych i ich bliskich oraz we współpracy z personelem.
7. Swym zachowaniem na oddziale hospicyjnym jak i w akcjach zewnętrznych nie dawać powodu do zgorszenia a w stosunkach interpersonalnych zachowywać się empatycznie i z poszanowanie godności drugiego człowieka.
8. Wykazywać poszanowanie dla mienia Hospicyjnego a z powierzonych rzeczy czy wartości sumiennie się rozliczać.
9. W trakcie przebywania na oddziale hospicyjnym należy być schludnie ubranym i używać identyfikatora oraz koszulki organizacyjnej.
10. Przestrzegać zasad zachowania poufności w szczególności w Wolontariusz nie może udzielać choremu, jego rodzinie bądź znajomym informacji o stanie zdrowia Pacjenta Hospicjum im. Św. Wojciecha a także nie może wypytywać rodziny o stan zdrowia chorego.
11. Poszanowanie prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności.
12. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z chorym, a uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń.


§ 7


Prawa wolontariusza:
1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
2. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.
3. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
4. Wolontariusz jest równoprawnym członkiem zespołu hospicyjnego i ma prawo pytać o sprawy, których nie rozumie.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonaniu wolontariatu z określeniem jego zakresu.
6. Na wniosek skierowany do koordynatora Wolontariusz ma prawo do urlopu „wytchnieniowego” nie dłużnego niż sześć miesięcy.
7. W każdej sprawie związanej z wykonywaniem wolontariatu ma prawo kierować do Koordynatora lub zarządu Towarzystwa wnioski, skargi.


§ 8


Obowiązki Towarzystwa:
1. Zapewnić Wolontariuszom identyfikator osobisty, koszulkę organizacyjna lub inna niezbędną odzież ochronną o ile zachodzi taka potrzeba.
2. Zapewnić Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Organizować prace wolontariuszy z uwzględnieniem ich zainteresowań i możliwości.
4. Przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP jak i specjalistyczne odpowiednie dla grup wolontariuszy.
5. Informować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
6. Zapewnić Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
7. Pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty szkoleń, podróży służbowych i diet.


§ 9


Obowiązki Koordynatora:
1. Przeprowadzanie rekrutacji Wolontariuszy według ustalonej procedury.
2. Zapewnienie szkoleń z zakresu BHP i szkoleń w dziedzinach zapotrzebowanych przez Hospicjum.
3. Przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji.
4. Ustalanie harmonogramu pracy i indywidualnego zakresu obowiązków Wolontariusza.
5. Dokonywanie okresowych ocen przydatności Wolontariusza w oparciu o oceny psychologa, personelu medycznego oraz grupy wolantariackiej.
6. Udzielanie wsparcia Wolontariuszom w sytuacjach kryzysowych we współpracy z psychologiem.
7. Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach szkoleniowych i integracyjnych Wolontariuszy.
8. Przygotowywanie rocznych planów i sprawozdań z pracy Wolontariatu i przedstawiania ich Zarządowi Towarzystwa oraz Walnemu Zgromadzeniu.
9. Współpraca organizacyjna z personelem medycznym Hospicjum im. Św. Wojciecha.
Regulamin
Uchwała Zarządu nr 13/10/10/2019
10. Współpraca z zarządem Towarzystwa w określeniu potrzeb i kierunków strategicznych rozwoju wolontariatu.
11. Podejmowanie współpracy pomiędzy wolontariatem w innych hospicjach na terenie kraju.
12. Zawieranie, w imieniu Towarzystwa, umów o świadczenie wolontariatu z osobami po pozytywnym przyjściu okresu rekrutacji.


§ 10


Zakończenie pracy na zasadzie wolontariatu:
1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę Wolontariatu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
2. Towarzystwo może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez Wolontariusza podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności:
a. za naruszenie przez Wolontariusza Regulaminu Wolontariatu lub innych wewnętrznych aktów normatywnych Hospicjum im. Św. Wojciecha,
b. za udzielanie przez Wolontariusza świadczeń w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub środków odurzających,
c. za nieobyczajne zachowanie.


§ 11


Wszystkie kwestie nieujęte w Regulaminie reguluje Ustawa i Kodeks cywilny oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
1. Umowa o wolontariacie
2. Ankieta rekrutacyjna

 

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content