Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w Kwidzyńskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych w Kwidzynie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

Podstawowym celem RODO jest ujednolicenie i zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych w UE.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223992, NIP: 5811852923, REGON: 220007109, prowadzące Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie mieszczące się przy ul. Malborska 18 A.

2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Anna Janiszewska.  Kontakt z inspektorem można nawiązać poprzez, e-mail: iod@hospicjumkwidzyn.pl, a także korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.hospicjumkwidzyn.pl, oraz listownie pod adresem: Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ul. Malborska 18A, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3.    Zakres przetwarzania przez nas Państwa danych obejmuje: W zakresie pacjentów są to: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), aby móc zweryfikować Państwa tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy indywidualną dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Państwa nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do poprowadzenia w sposób właściwy Waszego procesu leczenia. Dodatkowo w celu prowadzenia komunikacji drogą mailową lub telefoniczną Państwa dane obejmują również adres e-mail lub numer telefonu.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach i będą ograniczone do tego co niezbędne na podstawie prawa:

a)    Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w naszej placówce, na stanowisku rejestracyjnym czy w gabinecie lekarskim.  Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

b)    Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

c)     Realizacja praw pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń, w których upoważniacie Państwo inne osoby do dostępu do Waszej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Waszego zdrowia. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta.

d)    Komunikacja pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, w celu np. potwierdzenia bądź odwołania terminu konsultacji lekarskiej, terminu planowanego przyjęcia do Hospicjum, przypomnienia o wizycie personelu Hospicjum, czy poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta.

e)    Wykonywanie umów, której jesteście Państwo stroną np. umów o nieodpłatne korzystanie z urządzeń medycznych, lub umów korzystania z pokoi gościnnych. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

f)      Przetwarzanie Państwa danych pozyskanych w trakcie współpracy z Kwidzyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Państwie. Celem takiego przetwarzania Państwa danych jest przede wszystkim dostosowanie do Państwa potrzeb kierowanych do Was komunikatów. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5.     Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako podmiotu leczniczego, jak również realizacji Państwa praw jako pacjentów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)   innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Kwidzyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,

b)    dostawcom usług zaopatrujących Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

c)  dostawcom usług wspierających Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

d)    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

6.     Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

7.     Państwa dane osobowe ujęte w dokumentacji medycznej, będą przechowywane co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.  Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8.     Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli podajecie Państwo nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

9.     Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do nich, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Macie Państwo także prawo do złożenia wobec Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych sprzeciwu związanego z przetwarzaniem Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu skorzystania z w/w uprawnień należy skontaktować się z nami poprzez stronę internetową bądź odwiedzić nas w Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18A. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

PODSTRONY

PRZEKAŻ 1 %

KONTAKT

KWIDZYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W KWIDZYNIE
Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie

ul. Malborska 18 A,
82 - 500 Kwidzyn
tel. 055 613 19 13
tel. kom. 781711913

Konto bankowe : 86102017780000280200432609

POBIERZ

BROSZURA.pdf

Naciśnij na ikonkę aby pobrać broszurę informacyjną

TOP
Skip to content